ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล) ดังนี้
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
# หัวข้อการประเมิน คำอธิบาย เอกสาร
1 O1  โครงสร้าง แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ หน่วยงาน
ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน สอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไป
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โครงสร้างโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
2 O2  ผู้บริหาร แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อมูลผู้บริหาร
3 O3  อำนาจหน้าที่ แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมาย กำหนด อำนาจหน้าที่
4 O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนางาน แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ มากกว่า 1 ปี
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย และตัวชี้วัด
เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนยุทธศาสตร์ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
5 O5  ข้อมูลติดต่อ แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
ที่อยู่หน่วยงาน
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
ข้อมูลติดต่อโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
6 O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย
ประกอบด้วย - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
พรบการศึกษาแห่งชาติพศ2542
พรบสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา2546
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร2547
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรฉบับแก้ไข2551และ2553
พรบคุ้มครองเด็ก2546
พรบ จัดตั้ง ยุบรวม สถานศึกษา
ระเบียบ_ว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษา
ราชกิจานุเบกษาฉบับที่2 2563การพานร.ทัศนศึกษา
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยทรงผมนัก
7 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์
8 O8 Q&A แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถ
สื่อสาร ให้คำตอบกับ ผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ
สื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A
ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ,
Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น
webboard
9 O9  Social Network แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง
ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น
Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
Facebook โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
10 O10  แผนดําเนินงาน ประจําปี -แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ1 ปีงบประมาณ

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้และระยะเวลา ในการดําเนินการ
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงานกิจการหนองบัวพิทยาคาร 65
11 O11  รายงานการกํากับติดตามการดําเนินงานประจําปี รอบ 6 เดือน มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย
ประกอบด้วยความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/
กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน
สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบรายงานกำกับติดตามในรอบ 6 เดือน ปี 65
12 O12  รายงานผลการดําเนินงานประจําป แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ผลการใช้จ ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี กิจการนักเรียน 64
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี วิชาการ 64
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี อาคารสถานที่ 64
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี อำนวยการ
13 O13  คู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน -แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากร
ในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย
ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สําหรับ
บุคลากรในหน่วยงาน และกําหนดวิธีการขั้นนตอนการปฏิบัติอย่างไร
คู่มือการปฏิงานกลุ่มบริหารวิชาการ
คู่มือการปฏิงานกลุ่มงานทั้ง 4 ด้าน
14 O14  แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติ
ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการ
ขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ
อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน
การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน
การให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
คู่มือการขอใข้อาคารสถานที่
ขัี้นตอนการใช้บริการกลุ่มบริหารวิชาการ
15 O15  ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 O16  รายงานผลการสํารวจ ความพึงพอใจการให้บริการ แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานความพึงพอใจในการใข้บริการกลุ่มงาน
17 O17  E–Service แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ
สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช ่องทางข้างต้นได้จาก
เว็บไซต์หลักของหน่วยงา
SGS
SMSS
ระบบตรวจสอบระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
18 O18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณ
ตามประเภทรายการใช้จ่าย
เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงานกิจการหนองบัวพิทยาคาร 65
19 O19 รายงานการกํากับ ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณประจําปีรอบ 6 เดือน
แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปีในข้อ o18
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
ด สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่าย
20 O20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปี
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ
อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี กิจการนักเรียน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี วิชาการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี อาคารสถานที่
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี อำนวยการ
21 O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงาน จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติม โดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช ่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล
การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (ตามรูปแบบ สขร.1)
มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ประกอบด้วย
งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อ
หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่
และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา
6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด
ให้เผยแพรว่ าไม่มีการจดซื้อจัดดจั างในเดือนนั้น
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24 O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ
ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565
แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อย่างน้อยประกอบด้วย
การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง บริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าว เผยแพร ่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1-มาตราฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
2-หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ-ผู้บริหาร
3-หลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งวิทยฐานะ-ครู
4-หลักเกณและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
28 O28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อย
ประกอบด้วยผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สรุปผลโครงการกลุ่มบริหารงานบุคคลSAR กลุ่มบริหารบุคคล
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
29 O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อย
ประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอก
จะทาการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรอวิธีการ
ในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ
และระยะเวลาดําเนินกา
แนวทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์
30 O30 ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน
หน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยแยกต่าง
หากจากชองทางทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง
เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น
ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
รับเรื่องร้องทุกข์
31 O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วยจำนวนเรื่องร้องทุกข์
ที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และจํานวนเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดําเนินการ
สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส
หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
32 O32 ช่องทางการรับฟังความ คิดเห็น แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน Webboard โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
33 O33 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาส
ให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม
ตัวชี้วัดที่ 10.1 การป้องกันการทุจริต
34 O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร
หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
ของหน่วยงาน) จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เจตจำนงสุจริต
นโยบายไม่รับของขวัญ
No Gift Policy
35 O35 การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ
ให้ความสําคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น
เหตุการณ์ ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการ
และการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37 O37 การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความ
เสี่ยง ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริต
38 O38 การเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทาง จริยธรรม แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
39 O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนา
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯ อย่างน้อย
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลา ดำเนินการ
เป็นแผนฯ/โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
40 O40 รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินการ ป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ o39
มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส
หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41 O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรายงานผลโครงการโรงเรียนสุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 ข้อมูลพื้นฐาน
42 O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไข
โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความ สอดคล้องกับผลการประเมินฯ
มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม ผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ
อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนด
แนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน